Warmtepomp indicatie tabel

Om het energie verbruik van een warmtepomp te kunnen benaderen in een bepaald type huis of om een transmissie  te kunnen benaderen van een bepaald type huis is een ‘ Indicatie Tabel’  een handig hulpmiddel. Over de jaren heen zijn gegevens verzameld van vele installaties hieruit is een tabel samengesteld met veel informatie. 


Het blijft echter een theoretische indicatie tabel, elke situatie is in feite uniek, u kunt er dus geen rechten aan ontlenen, het geeft enkel een benadering van kengetallen. De kwaliteit van de bouw en het gedrag van de bewoners hebben invloed op de praktijk uitkomst.

Wat valt op in deze indicatie tabel ?

Een woning van 100m² had in 1970 gemiddeld een transmissie van 9,5 kW en dit 9,5 kW verwarmingstoestel draaide ca 1800 vollasturen per jaar voor verwarming.

Een nieuwbouw woning van 100 m²  die volgens de BENG norm in 2021 gebouwd gaat worden heeft nog maar een transmissie van 2,5 kW en dit 2,5 kW verwarmingstoestel zal dan ook nog maar ca 1000 vollast draaiuren hoeven maken voor verwarming.  (Tapwater is in deze tabel niet meegenomen)

Niet alleen neemt de transmissie (benodigd vermogen om een woning te verwarmen) af maar ook het aantal vollastdraaiuren neemt af naargelang de woning beter wordt geïsoleerd.

Met betrekking tot energieverbruik geeft dit voor een 100m²  woning een verschil van 17100 kWh (1970) tot 2500 kWh voor een BENG norm woning in 2021.  Dat is maar 15% verbruik t.o.v. toen !  Een heel verschil dus.

Noot: Bij een BENG norm woning (2012) ziet u een richtgetal van 25 Watt/m² GO. Dit is dan een eis en geen richtgetal meer. U kunt dan kiezen of u CO² gestuurde ventilatie of WTW (Balans) ventilatie toepast. Mechanische ventilatie op de oude manier (type A,B,C) houdt dan op te bestaan, met deze toepassing kan de eis niet worden gehaald. Tenzij de wetgeving nog wordt herzien, wat de wens is van velen.

indicatie tabel warmtepomp richtgetal draaiuren vermogen

 Door het GebruiksOppervlak aan te passen kunt u een indicatie maken van uw woning.

A = Graaddagen: graaddagen is het verschil tussen de gemiddelde dag temperatuur buiten en 18°C.  Stel dat de gemiddelde etmaal buitentemperatuur vandaag 6°C was, dan zijn er vandaag 18 – 6 = 12 graaddagen. In deze tabel heeft elke maand 30,42 dagen (365:12).

B = Vollasturen: Vollast uren zijn het (omgerekende) aantal uren dat het toestel met volvermogen heeft gedraaid. In deze tabel statisch bepaald op basis van land gemiddelden. Nog een voorbeeldje een modulerend toetel met een maximaal vermogen van 6 kW welke 2 uur op 50% (3 kW) heeft gedraaid heeft dus 1 vollast uur gemaakt.

C = Stook Graaddagen: Het woordje ‘stook’  is toegevoegd aan graaddagen. We gaan bij dit begrip niet uit van het verschil tussen 18°C en de gemiddelde etmaal buiten temperatuur maar het basis punt is een andere buiten temperatuur. Er wordt eigenlijk gezegd dat er onder deze buitentemperatuur, in dit type woning, verwarmd moet worden. Van oorsprong was dus het idee dat er onder een buitentemperatuur van 18°C binnen gestookt moest worden. Door verbetering van isolatie en interne warmtelast door lampen, mensen, computers etc. kan er gesteld worden dat er pas gestookt hoeft te worden als de buitentemperatuur lager is,  bijvoorbeeld 17°C of nog lager. U ziet in de tabel dat hoe beter de isolatie van de woning is, hoe lager het uitgangspunt voor de Stook Graad Dagen is.

D = Bouwjaar van de woning. Let op: in deze tabel zijn alle gegevens gebaseerd op het bouwjaar van de woning en de toen geldende bouw wetgeving en manier van bouwen. Als u woning tussentijds is gerenoveerd of verbeterd dient u een aannamen te doen van een jaartal wat het dichts bij de nieuwe situatie komt.

E = Omgerekende vollast uren van het verwarmingstoestel (zelfde als B) vastgesteld uit statistieken en gemiddelden per maand en totaal per jaar bij een bepaald type woning. Uitgaande dat het vollastvermogen van het toestel precies gelijk is gekozen als de transmissie uitkomst van de woning. In Nederland is het transmissieverlies / transmissie vermogen  vastgesteld bij een buitentemperatuur van -10°C. Met andere woorden welk vermogen toestel is nodig om de woning bij een buitentemperatuur van -10°C nog op temperatuur te krijgen/houden.

F =  De gemiddelde Nederlandse buitentemperatuur per maand in °C vastgesteld uit statistieken en gegevens van het KNMI.

G = Betafactor  In Nederland worden warmtepompen die gebruik maken van bodem energie vaak met een lager vermogen dan de transmissie ingezet. De ISSO adviseert dit ook (0,8). Stel dat de transmissie heeft uitgewezen dat een 10 kW warmtepomp nodig is en je zet een 8 kW warmtepomp in dan is de Betafactor 0,8  (80%)

H = De jaardekking bij een bepaalde betafactor. Als voorbeeld: Als je een warmtepomp inzet met een betafactor 0,8 dan dekt deze 97% van de jaarbehoefte. De overige 3% van de jaarbehoefte wordt dan bijvoorbeeld door een elektrisch element gedekt wat veelal in een bodemwarmtepomp is ingebouwd. Omdat het vermogen om te verwarmen kleiner is zal het aantal vollast uren toenemen. Die treft u ook in deze tabel. Bij een woning 2000 – 2010 en een Betafactor van 0,8 worden dus 2000 vollast uren per jaar verwacht voor verwarming.

I = Het indicatie richtgetal in Watt per m² GO bij een bepaald type woning en bepaald type ventilatie in de woning. GO = Gebruiksoppervlak van de woning. U neemt het totaal vloeroppervlak van de woning en trekt daar de ruimte die minder dan 1,5 meter hoog zijn af. Bij een schuin dak bijvoorbeeld.  Stel dat u een woning 2000 – 2010 heeft met mechanische ventilatie en de woning heeft een GO van 100 m² , u ziet dan een richtgetal van 70 watt per m².  De te verwachten transmissie is dan 100 m² x 70 Watt = 7000 Watt of wel 7 kW. Voor verwarming is een toestel nodig met een afgegeven vermogen van 7 kW.

J = De te verwachten benodigde energie in kWh per jaar voor verwarming bij een bepaald type woning.  Voorbeeld: Bij de woning 2000-2010 van 100 m² hadden we gesteld (bij omschrijving I / hier boven) dat het benodigd toestel vermogen 7 kW bedraagt. Als we deze vermenigvuldigen met het aantal te verwachten vollasturen per jaar (in dit voorbeeld 1650 uur) Dan zou in dit type woning met deze afmeting 1650 uur x 7 kW = 11.550 kWh nodig zijn.

K = Wetende dat uit 1m³ Gronings aardgas met een HR cv-ketel nuttig zo’n 8,8 kWh  beschikbaar komt, kun je dus het te verwachten gasverbruik uitrekenen. Als er 11.550 kWh per jaar nodig is aan verwarming van de woning (verdergaand op J) dan heb je dus 11.550 : 8,8 = 1313,5 m³ gas nodig per jaar.

L = Als er per jaar (voorbeeld) 11.550 kWh afgegeven energie nodig is en je hebt een warmtepomp gekozen met een SPF / SCOP (jaar rendement) van bijvoorbeeld 4.5 dan zal het verbruik voor verwarming 11.550 : 4,5 = 2566 kWh zijn. 

K/L :  In deze tabel hebben we het jaarverbruik aan energie erbij geplaatst in euro, uitgaande van een gasprijs van € 0,65 per m³ en een elektra prijs van € 0,20 per kWh.

M = Indicatie transmissie van een bepaalde woning;  bij de woning 2000-2010 met mechanische ventilatie zien we dat het kengetal 70 Watt per m² is (100% dekking) bij een woning van 100m² is de transmissie indicatie 100 m² x 70 Watt = 7000 Watt ofwel 7 kW.

Tabel Warm tapwater (sanitair water) verbruik per jaar

tabel warmtapwaterpomp

In de tabel:  liter water per dag / geeft m³ water per jaar, geeft benodigde energie in kWh)
Als u naar gas zou willen rekenen deelt u het aantal kWh door 8,8 en dan heeft u het aantal benodigde m³ gronings aardgas.
Voorbeeld: 1 persoon zuinig per dag 50 liter geeft 637 kWh per jaar of wel (637 : 8,8) = 72,4 m³ gas.

In 2020 heeft een woning van 100 m² dus 2500 kWh per jaar aan energie voor verwarming nodig.  Bovenstaand ziet u een tabel met betrekking tot de energie hoeveelheid die nodig is voor warm tapwater. Een gezin van 3 personen dat zuinig met warm tapwater omgaat heeft per jaar 1910 kWh energie voor tapwater verwarming nodig. Verhoudingsgewijs speelt verwarming van tapwater dus een steeds grotere rol binnen de energierekening. Als we het reken indicatie getal zouden nemen zien we dat er  dan zelfs meer vermogen nodig is voor tapwater, bij een gezin van 3 personen, dan voor verwarming.  Het verschil tussen zuinig en luxe zit voornamelijk in het badkamer gebruik, heeft u een spaardouchekop  en neemt u een douche van 5 minuten of heeft u een luxe douche van 10 minuten ?

Deeltabel / gedeelte uit totaaltabel:

Richtgetal vermogen per m²:

richtgetal vermogen

Indicatie tabel vollastdraaiuren per jaar per type woning :

vollast draaiuren tabel warmtepomp